Inschrijf-, Betaal- en annuleringsvoorwaarden

De cursus-informatie zoals weergegeven op de MOOA-site en op het ingevulde en per e-mail, fax of post verzonden MOOA-inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen tezamen de cursusovereenkomst. Door het verzenden per e-mail, fax of post van het MOOA-inschrijfformulier, verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de deelnemer aan de cursus, onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de deelnemer aan de cursus, de contractant en MOOA-opleidingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Inschrijfvoorwaarden

  • Bij overtekening van een specifieke datum voor een cursus, heeft MOOA-opleidingen de vrijheid de deelnemer zonder overleg bij de door de deelnemer aangegeven voorkeursdatum nummer 2 of 3 in te delen. Is plaatsing dan nog niet mogelijk, dan wordt in overleg een ander voorstel besproken.
  • De inschrijving wordt geacht door MOOA-opleidingen te zijn aanvaard als in reactie op de inschrijving een schriftelijke bevestiging tezamen met een factuur werd verzonden. MOOA-opleidingen behoudt zich te allen tijde het recht voor, bij onvoldoende aanmelding (minder dan 12 voor 1 cursus of nascholing) de cursusdag te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden

  • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van MOOA-opleidingen vervalt niet door het niet bezoeken van de cursus door de ingeschreven deelnemer.

 

Annuleringsvoorwaarden

  • Alleen schriftelijke verzonden annuleringen worden in behandeling genomen. Als annuleringsdatum hanteert MOOA-opleidingen de ontvangstdatum van de annuleringsbrief. Een annuleringsdatum wordt door Mooa-opleidingen altijd gerelateerd aan de datum van de cursus waarvoor de deelnemer oorspronkelijk is ingeschreven.
  • Annuleren is kosteloos indien de annulering uiterlijk 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de cursus plaatsvindt. Een annuleringsvergoeding van 50% van de cursus is verschuldigd indien binnen 30 tot 7 dagen voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd. 100% annuleringsvergoeding is verschuldigd indien binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd.
  • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of het schriftelijk (per email of brief) bevestigen van de cursusaanvraag  geeft de cursist/contractant te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.